Szkoła Promująca Zdrowie

(kliknij aby powiększyć)

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Po złożeniu wniosku nasza szkoła została uznana za szkołę przygotowującą się do wstąpienia, do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
• podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na  rzecz zdrowia własnego i innych oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 

Zespół do spraw promocji zdrowia w naszej szkole:

Szkolny koordynator: p. Małgorzata Ostaszewicz

Koordynatorzy poszczególnych oddziałów:

Klasy I-III SP: p. B. Okuszko

Klasy IV – VI: p. M. Domańska, p. K. Plewko

Gimnazjum klasy I-III: p. M. Ostaszewicz

Pedagog i psycholog szkolny.

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:

1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2.Etos zdrowia w szkole.

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniomi pracownikom realnych i atrakcyjnychmożliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmocnienie w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 • włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączenie do działań szkoły służbę zdrowia i rodziców.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:
- uczniowie;
- nauczyciele;
- rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

O PROMOCJI ZDROWIA
Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy – w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Aktualnie w polskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie funkcjonuje ponad 3000 szkół i placówek. Program ten rozwijany jest w ramach Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, w wyniku porozumienia Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i Komisji Europejskiej, które w dalszym ciągu są włączone w sieć jako Międzynarodowa Rada Doradcza.W dniu 23 listopada 2009 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej.

 • Cenimy zdrowie fizyczne - bo zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów.
 • Cenimy zdrowie psychiczne w jego obrębie:

   - emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji,

   - umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia.

 • Cenimy zdrowie społeczne - bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi.
 • Cenimy zdrowie duchowe - bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas, która pozwala na zachowanie równowagi i wewnętrznego spokoju.

Biorąc pod uwagę wnioski z naszych obserwacji oraz z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły określiliśmy problem priorytetowy:Walka z hałasem.

Drugim problemem, na który zwrócimy uwagę w naszej szkole jest: Promowanie zdrowe odżywiania wśród dzieci.

ARTYKUŁ O HAŁASIE

ROK 2016/2017

 

 ROK 2015/2016

W październiku:

W klasach zostały wykonane przez uczniów gazetki, które miały na celu uświadomienie uczniom negatywnego i szkodliwego wpływu hałasu.

W naszej szkole w celu zorganizowania czasu dla naszych uczniów powstało Koło Pierwszej Pomocy prowadzone przez p. Przemka Chudzika - nauczyciela wychowania fizycznego. Członkami tego koła są uczniowie gimnazjum, którzy uczą się udzielania pierwszej pomocy a później będą sami uczyli swoich kolegów na pokazach w czasie przerw międzylekcyjnych.

W listopadzie:

W klasach III został przeprowadzony cykl zajęć „Dbamy o słuch”, w ramach, którego odbyło się:

Spotkanie z pielęgniarką szkolną i zajęcia z wychowawcą klas.

Rozmowa na temat, jak należy dbać o uszy. Sposoby pielęgnacji uszu. Układanie i zapisywanie haseł promujących ochronę uszu przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Rozmowa na temat narządu słuchu i jego funkcji na podstawie przeczytanego tekstu i ilustracji w podręczniku. Wypowiedzi na temat sposobów porozumiewania się osób niesłyszących.

W świetlicy szkolnej w ramach zmniejszenia natężenia hałasu zostały organizowane różnego rodzaju zajęcia np.

* czytanie książek dla uczniów: galeria

* zajęcia plastyczne,

* zajęcia ruchowe, czyli zwiększenie aktywności fizycznej (taniec, gra w piłkę): galeria

* prelekcja na temat negatywnego wpływu hałasu przeprowadzona przez pielęgniarkę szkolną galeria

 6 listopada 2015 r. w naszej szkole wychowawcy wraz z uczniami

klas I-III wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”, poprzez przygotowanie plakatów promujących akcje i wspólne przygotowanie w klasach drugiego śniadania. W świetlicy szkolnej został zorganizowany konkurs MasterChef dla klas II i III.

 19 listopada 2015r. w Gimnazjum nr 27 został zorganizowany szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.W olimpiadzie wzięło udział 11 uczniów z klas I i II gimnazjum.

W grudniu:

W świetlicy szkolnej cykl zajęć dla klas I z programu „Ratujmy i uczymy ratować”

Zostały zorganizowane dwa konkursy dla :

* klas I – IIIplastyczny pt. „Zabawa bez hałasu”. Celem konkursu jest:

 • uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z hałasem w szkole,
 • zdobycie wiedzy o szkodliwości hałasu na nasze zdrowie,
 • promowanie poprawnych zachowań na co dzień i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu.
 •  *klasy IV – VI i gimnazjum – prezentacja multimedialna pt. „Hałasowi – mówimy stop!”- Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do twórczego zinterpretowania problemu hałasu jako niebezpieczeństwa obecnego zarówno w miejscu nauki jak i odpoczynku. – zamieszczenie najlepszej prezentacji.

W świetlicy szkolnej:

* zajęcia plastyczne (np.wykonanie ozdób choinkowych),

* zajęcia ruchowe (tańce, gra w piłkę na sali gimnastycznej)

W styczniu:

* na zebraniach dla rodziców - 12.01.2016 r. wychowawcy klas I-VI i gimnazjum przedstawili prezentację o szkodliwości hałasu,

* 26.01.2016r. – na korytarzu klas IV-VI odbyły się pokazy pierwszej pomocy prowadzone przez uczniów klasy Ic gimnazjum. galeria

W świetlicy szkolnej:

* cykl zajęć dla klas I z programu „Ratujemy i uczymy ratować” – galeria

* zajęcia ruchowe (gra w piłkę, tenis stołowy, warcaby) – galeria

* czytanie książek, odrabianie pracy domowej przy stolikach - galeria

* zajęcia plastyczne 

W lutym:

* zostały zorganizowane pokazy sportów walki dla uczniów naszej szkoły, galeria 

* uczniowie I klas gimnazjum uczestniczyli w prelekcji pt. „Przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród młodzieży” przeprowadzone w naszej szkole przez przedstawicieli Policji, - galeria

W świetlicy szkolnej:

* zostały przeprowadzone zajęcia z edukacji zdrowotnej na temat „Zasad zdrowego odżywiania” – galeria

* zajęcia plastyczne

W marcu:
* szkolny konkurs „Cicha klasa – To MY” w kategoriach klasy IV – VI i gimnazjum – regulamin;

* wyznaczenie strefy ciszy przez uczniów z Samorządu Szkolnego, która znajduje się w czytelni w bibliotece;

* wykonanie ulotek przez uczniów Samorządu Szkolnego informujących o szkodliwości hałasu - ulotka;

* zajęcia aerobiku dla uczniów gimnazjum

* szereg zajęć w świetlicy szkolnej, mających na celu zmniejszenie natężenie hałasu (zajęcia taneczne, plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, elementy aerobiku, świetlicowy turniej – tenisa stołowego i warcaby)

* rozgrywki sportowe na przerwach

W kwietniu:

*Przygotowanie przez uczniów klasy I c gimnazjum gry „Droga do Ciszy” – uczniowie własnoręcznie narysowali całą grę, przygotowali pytania i zadania do gry oraz regulamin - galeria

* 27 kwietnia Obchody Międzynarodowego Dnia Zagrożenia Hałasem – na długich przerwach międzylekcyjnych odbyły się rozgrywki w grę planszową „Droga do Ciszy” między uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum oraz rozdanie ulotek informujących o wpływie hałasu na nasze zdrowie – galeria

* Odbył się międzyszkolny konkurs na „Grę planszową promującą zdrowy styl życia” dla szkół podstawowych i gimnazjum, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem.

* 20 i 21 kwietnia uczniowie klasy I c gimnazjum i V a szkoły podstawowej wzięli udział w akcji „Posprzątaj Lublin na wiosnę”, która realizowana jest w ramach „Programu edukacji ekologicznej Miasta Lublin na 2016 rok”- galeria

W maju:

* W piątek 6 maja 2016 roku w naszej szkole odbyła się ceremonia rozdania nagród i dyplomów za udział w Międzyszkolnym Konkursie na Grę Planszową promującą zdrowy styl życia oraz podsumowanie programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie i nauczyciele ze szkół: SP nr 4, SP nr 47, SP nr 51, SP nr 52,Gimnazjum nr 9 i 16 oraz wicedyrektor naszej szkoły p. Katarzyna Mazur wraz z uczniami Zespołu Szkół nr 12. – prezentacja i galeria