WARUNKI EGZAMINACYJNE DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ:

Występujące trudności

Sposób dostosowania warunków egzaminacyjnych

Problemy z czytaniem i rozumieniem tekstu, problemy emocjonalne i trudności z koncentracją uwagi

możliwość pisania sprawdzianu w oddzielnej sali, w której członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz głośno odczyta instrukcję, tekst wstępny oraz treść zadań, a uczniowie będą mogli równocześnie śledzić wzrokiem tekst zapisany w arkuszu;

Wolne tempo czytania i pisania

wydłużenie czasu pisania o 50% (czas przeznaczony na jednorazowe głośne odczytanie instrukcji, tekstu wstępnego oraz poleceń nie będzie wliczany do czasu rozwiązywania zadań);

Niski poziom graficzny pisma

pisanie samodzielnie formułowanych odpowiedzi do zadań drukowanymi literami, co zwiększa czytelność pisma;

Problemy z koncentracją uwagi i spostrzeganiem,         

możliwość pracy z arkuszem pisanym bezszeryfową czcionką 14 pkt;

Problemy ze stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, z prawidłowością graficzną obliczeń

 i orientacją przestrzenną       

możliwość specjalnego kodowania karty odpowiedzi, aby zadania, w których uczeń samodzielnie formułuje wypowiedź, mogły być sprawdzane za pomocą kryteriów dostosowanych do dysfunkcji uczniów;

Problemy z koncentracją uwagi i orientacją przestrzenną oraz zaburzenia percepcji wzrokowej     

możliwość zaznaczania przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych bezpośrednio na arkuszach; po zakończeniu sprawdzianu członkowie komisji egzaminacyjnej przeniosą na karty odpowiedzi odpowiednie zaznaczenia uczniów (dotyczy tylko głębokiej dysleksji).

Warunki korzystania z praw mają uczniowie posiadający:

 - opinie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych lub poradni specjalistycznych 

 - opinie powinny zawierać stwierdzenie występowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksji rozwojowej),

 - opinie powinny być przekazane szkole i następnie do okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin zewnętrzny,

 - opinie powinny być aktualne tzn. wydane po ukończeniu przez danego ucznia: II klasy szkoły podstawowej - dla uczniów przystępujących do sprawdzianu po klasie VI