Opłaty

 

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5. godzin dziennie.

 2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie powyżej 5. godzin dziennie w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden zł) za każdą godzinę.

 3. Miesięczna opłata naliczana jest następująco: liczba zadeklarowanych godzin korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 5. godzin dziennie x 1,00 zł x liczba dni roboczych w danym miesiącu.

 4. Wprowadza się ulgi w odpłatności dla dużej rodziny (tj. rodziny zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Miasta Lublin, składającą się z rodziców/ rodzica posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje) w następującej wysokości:
  a) ulga na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Lublin - 50%,
  b) ulga na dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Lublin - na pierwsze dziecko 20%, na drugie 80%,
  c) ulga na troje dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Lublin - na pierwsze 20%, na drugie 80%, na trzecie i kolejne 100%.

 5. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. Koszt dziennej stawki za wyżywienie wynosi: 5,00 zł (tj. 1,00 zł – śniadanie, 0,50 zł – II śniadanie, 2,50 zł – obiad, 1,00 zł – podwieczorek).

 6. Opłaty za wychowanie przedszkolne płatne są z góry do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 1 września 2014 r.

 7. Wpłaty należności należy dokonać na rachunek bankowy: 42 1240 1503 1111 0010 0149 8654, wpisując w tytule: Przedszkole, imię i nazwisko dziecka, nr grupy, miesiąc, opłata za pobyt: [kwota], wyżywienie: [kwota].

 8. Na okres wakacyjny (lipiec, sierpień) zostanie zawarta odrębna umowa.

 9. Opłata za wychowanie przedszkole podlega zwrotowi w przypadku:
  a) niefunkcjonowania Przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki (np. awaria, zamknięcie placówki lub z innych przyczyn) w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień przerwy w działalności placówki,
  b) nieobecności dziecka w Przedszkolu przez co najmniej 14 dni kalendarzowych (w ciągłości, licząc od pierwszego dnia roboczego nieobecności) w wysokości proporcjonalnej za każdy roboczy dzień nieobecności.

 10. Opłata za świadczenia Przedszkola w zakresie wyżywienia podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka za każdy dzień absencji.

 11. Za każdą rozpoczętą godzinę ponad zadeklarowaną Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 1,00 zł. Należności z tego tytułu powinny być uiszczone w pierwszym terminie wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 12. Za każdy dzień opóźnienia w opłacie za wychowanie przedszkolne są pobierane odsetki ustawowe.