Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60);

Wyżej wymienione ustawy opisują zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych. Między innymi: kryteria pierwszeństwa oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie, katalog danych o kandydacie i jego rodzicach, zbieranych w procesie rekrutacji czy przebieg samego procesu (np. składanie wniosku, rekrutacja uzupełniająca czy odwołania).

Źródło:

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);
Treść rozporządzenia określa:

- jednolity sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty;
- sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio z egzaminu gimnazjalnego;

Źródło:

3. Zarządzenie właściwego dla danego województwa Kuratora Oświaty.

4. Informacja dotyczącą skierowań na badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

W bieżącym roku zgodnie z zarządzeniem Kuratora Oświaty w Lublinie (pkt.8) po ustaleniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy będą honorowane skierowania wydawane przez szkoły gimnazjalne.

Adresy WOMP w Lublinie:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
Nałęczowska 27C, 20-701 Lublin czynne pn-pt. 7.00-19:00 Telefon: 81 533 00 34

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Filia II
Nowy Świat 38, 20-418 Lublin czynne pn-pt 7.00-19.00 Telefon: 81 534 07 41

5. Informacje dotyczące oferty szkół, poradniki, statystyki chętnych i więcej: