Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie.

(kliknij w baner, aby przejść do systemu rekrutacji)

ZASADY ZGŁOSZEŃ I REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach: 
a)  ogólnodostępnych, 
b)  integracyjnych.

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem 
Termin: od 27 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. 
Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej. 
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Termin: od 10 kwietnia 2017 r. (godz. 8:00) do 19 kwietnia 2017r. (godz. 12:00) 
Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Data

Etap rekrutacji/ czynność rodzica/ czynności komisji rekrutacyjnej

od

do

24 marca
2017 r.
godz. 8.00

-

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

27 marca
2017 r.

7 kwietnia
2017 r.

godz. 14.00

Rejestracja w systemie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkół oraz kontynuujących naukę w szkole, w której uczęszczali do oddziału przedszkolnego.

Wygenerowanie karty zgłoszenia z systemu, wydrukowanie  i złożenie w sekretariacie szkoły obwodowej.

Weryfikacja składanych w sekretariacie kart  zgłoszenia i zatwierdzenie danych w systemie.

-

7 kwietnia
2017 r.

godz. 14.00

Zamknięcie etapu- zgłoszenia dzieci obwodowych oraz kontynuujących naukę w szkole, w której uczęszczali do oddziału przedszkolnego

-

7 kwietnia
2017 r.

godz. 15.00

Generowanie i pobieranie przez szkoły list dzieci, które zgłosiły się do szkoły obwodowej.

7 kwietnia
2017 r.

godz. 15.00

-

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci, które zgłosiły się i zostały przyjęte do szkoły obwodowej.

Postępowanie rekrutacyjne (na wolne miejsca) do klas I w szkołach podstawowych

10 kwietnia
2017 r.

godz. 8.00

19 kwietnia
2017 r.

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Wygenerowanie wniosku z systemu, wydrukowanie i złożenie w sekretariacie szkoły.

Weryfikacja złożonych  wniosków

-

19  kwietnia 2017 r.
godz. 14.00

Zamknięcie etapu- postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca

-

20 kwietnia
2017 r.

godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

21 kwietnia
2017 r.

godz. 8.00

25 kwietnia
2017 r.

godz. 14.00

Weryfikacja liczby miejsc, na które prowadzona jest rekrutacja:

- analiza zgłoszeń uczniów objętych obowiązkiem podjęcia nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2017/ 18, mieszkających w obwodzie szkoły, które wpłynęły w trakcie trwania rekrutacji.

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie wygenerowanego z systemu rekrutacji „Potwierdzenie woli zapisania kandydata do szkoły”

Wprowadzenie do systemu potwierdzeń woli przez szkołę

25 kwietnia
2017 r.

godz. 14.00

-

Zamknięcie etapu- postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca

-

26 kwietnia
2017 r.

godz. 14. 00

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

27 kwietnia
2017 r.

14 maja 
2017 r.
godz. 15.00

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

17.05.2017 r.
godz. 8.00

19.05.2017 r.
godz.12.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.05.2017 r.
godz.14.00

-

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23.05.2017 r.
godz. 8.00

24.05.2017 r.
godz.15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

25.05.2017 r.
godz.14.00

-

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje

Karta zgłoszenia na posiłki

Karta zgłoszenie do świetlicy szkolnej